OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 7
from 7 Nepal tour(s)
International Tour Package : Nepal Tour
Z0790
การบินไทย

Nepal Tour

Code : Z0790 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Price start from :
 ฿49,900
Travel Date :
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - กาฐมันฑุ - ภัคตาปูร์ - อุทยานแห่งชาติป่าจิตวัน - บันดีปูร์- นากาก๊อต - โภครา - ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินตรีภูวัน - วัดสวยมภูนาท - พระราชวังกาฐมัณฑุ - หนุมานดอร์กา - กาฐมณฑป - วัดเทพตาเลจู - กาฬไภราพ - ตำหนักกุมารี
 บินภายในสู่บาราธพูร - อุทยานแห่งชาติป่าจิตวัน - นั่งช้างท่องซาฟารี - ล่องเรือแคนูลำน้ำราฟติ
 ศูนย์เพาะพันธ์ช้างจิตวัน - หมู่บ้านทาร์ลู - ชมการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าทาร์ลู
 บันดิปูร์ - หมู่บ้านบันดิปูร์
 เมืองโภครา - เทือกเขาอานาปุระ - ยอดเขาหางปลา - หุบเขาโภครา - น้ำตกเดวิด - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - ล่องเรือในทะเลสาบเฟวา - วัดเบราฮิ
 ซารางก๊อต - วัดฮินดู - แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เซติ - กาฐมันฑุ - เทือกเขานากาก๊อต
 ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - เมืองปัคตาปูร์ - พระราชวัง 55 พระแกล - เมืองปาทัน - จัตุรัสปาทานดูร์บาร์ - พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน - วัดทองคำ - วัดพระกฤษณะ - ย่านทาเมล
 เจดีย์พุทธนาท - วัดปศุปฏินาถ - พิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดู - สนามบิน - ตรีภูวัน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0791
ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : Z0791 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard : &  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿26,900
Travel Date :
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - วัดเนียตาโปลา - หุบเขากาฐมาณฑุ - วิหารทองคำ - วัดกฤษณะ - วัดกุมารี - มหาเจดีย์โพธิ์นาถ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - เมืองภัคตะปูร์ - จัตุรัสบักตะปูร์ ดูรบาร์ - วัดเนียตาโปลา - เมืองนากาก็อต
 ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - หุบเขากาฐมาณฑุ - ปาทัน - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรา มัลละ - วิหารทองคำ - ชมพระราชวังเก่า - วัดตะเลจูบาวานี - วัดกฤษณะ - ปศุปฏินารถ - ชมการแสดงทางวัฒนธรรม
 เขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - กาฐมณฑป - วัดกุมารี - วัดตะเลจู - ประตูหนุมาน - วัดลิง - ย่านทาเมล
 มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Don Muang Airport)
Z0792
การบินไทย

Nepal Tour

Code : Z0792 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Price start from :
 ฿39,999
Travel Date :
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - พระราชวังกาฐมัณฑุ - วัดกุมารี - ล่องเรือทะเลสาบเฟวา - ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ยอดเขา มัจฉาปูชเร - วัดทอง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - สักการะ สถูปสวยมภูนาถ - พระราชวังกาฐมัณฑุ - วัดกุมารี - ชมกาฐมาณฑป - หนุมานโธกา - วัดตะเลชุ - สักการะกาฬ ไภราพ
 หุบเขาโภครา - ล่องเรือทะเลสาบเฟวา - วัดบาลาฮี - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ ณ ยอดเขา มัจฉาปูชเร - วัดบินดาบาซินี - น้ำตกเดวิส - ค่ายอพยพชาวทิเบต - ชมกรรมวิธีผลิตพรมขนสัตว์แบบชาวบ้าน - บินภายในสู่เมืองกาฐมัณฑุ - เมืองนากาก็อต
 เมืองกาฐมัณฑุ - วัดปศุปฏินาถ - เมืองปาทัน - พระราชวังปาทัน - ชมกฤษณะ มัณฑีร์ - วัดทอง - ย่านทาเมล
 สักการะโพธินาถ - สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0807
Self Travel-เดินทางเอง

Nepal Tour

Code : Z0807 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿11,800
Travel Date :
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - Package กาฐมัณฑุ - ธุลิเคล - ปาทัน - บักตาปูร์ - ตลาดทาเมล - ชมการแสดงนาฏศิลป์เนปาล
เดินทางเอง - มีไกด์ท้องถิ่นพูดอังกฤษ นำเที่ยวตามรายการ / ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถในเนปาล - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเนปาล on Arrival

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินกาฐมัณฑุ - เมืองธุลิเคล - Kailashnath Mahadev Statue
 ธุลิเคล - บักตาปูร์ - กาฐมัณฑุ - ปาทัน - วิหารทองคำ - วัดกุมบาซอร์
 กาฐมัณฑุ - เจดีย์สวยัมภูนารถ - กาฐมัณฑุ เดอร์บาร์ สแควร์ - ตำหนักกุมารี บาฮาล - ถ่ายรูปวัดตะเลจู - วัดนารายณ์บรรทมสินธุ์ - ตลาดทาเมล - ชมการแสดงนาฏศิลป์เนปาล
 วัดโพธนาถ - สนามบินกาฐมัณฑุ - อิสระเดินทางกลับเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ)
Z0808
Self Travel-เดินทางเอง

Nepal Tour

Code : Z0808 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard : &  Days : 5 days 4 nights
Price start from :
 ฿18,800
Travel Date :
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - แพ็คเกจกาฐมัณฑุ - บักตาปูร์ - ธุลิเคล - โภครา - ปาทัน - ล่องเรือในทะเลสาบพีว่า - ชมอาทิตย์ขึ้นแนวเทือกเขาที่ซารังกอต - น้ำตกเดวี - ชมการแสดงนาฏศิลป์เนปาล
เดินทางเอง - มีไกด์ท้องถิ่นพูดอังกฤษพาเที่ยว / รวมตั๋วฯบินภายในสู่เมืองกาฐมัณฑุแล้ว / ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถในเนปาล - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเนปาล on Arrival

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินกาฐมัณฑุ - เมืองธุลิเคล - เมืองบักตาปูร์ - ประตูทองคำ หน้าต่าง 55 บาน - วิหารเนียตะโปลา
 เมืองโภครา - ล่องเรือในทะเลสาบพีว่า - วัดเบราฮิ
 ชมอาทิตย์ขึ้นแนวเทือกเขาที่ซารังกอต - อันนาปุรนา มัจฉาปูชเร เธาละคีรี - วัดเทพธิดาบินดาบาซินี - น้ำตกเดวี - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - สนามบินเมืองโภครา - บินภายในสู่เมืองกาฐมัณฑุ (รวมค่าตั๋วภายในแล้ว) - เจดีย์สวยัมภูนารถ - ช้อปปิ้งตลาดทาเมล
 กาฐมัณฑุ เดอร์บาร์ สแควร์ - ปาทัน - ตำหนักกุมารี บาฮาล - ถ่ายรูปวัดตะเลจู - นครปาทัน - ชมวิหารทองคำ - วัดกุมบาซอร์ - ชมการแสดงนาฏศิลป์เนปาล
 วัดโพธนาถ - สนามบินกาฐมัณฑุ - อิสระเดินทางกลับเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ)
Z0810
ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : Z0810 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿18,999
Travel Date :
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - กาฐมัณฑุ - บักตาปูร์ - ปาทัน - เทือกเขานากาโก๊ต - พระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ - วิหารนาตโปลา

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินตรีภูวัน - นครกาฐมัณฑุ - เทือกเขานากาโก๊ต
 เมืองกาฐมัณฑุ - เมืองบักตาปูร์ - พระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ - วิหารนาตโปลา - วัดปศุปฏินาถ - ตลาดทาเมล - ชมการแสดงพื้นเมืองที่สวยงาม
 วัดสวยมภูนารถ - มหาเจดีย์โพธานาถ - เมืองปาทัน - วัดแรก คราบาฮ์ - เจดีย์มหาพุทธ
 พระราชวังหนุมานโดก้า - กาฐมณฑป - สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Don Muang Airport)
Z5758
การบินไทย

Nepal Tour

Code : Z5758 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 10 days 8 nights
Price start from :
 ฿45,900
Travel Date :
India Tour Program :
India Tour - อินเดีย - เนปาล - ลุมพินีวัน - พุทธคยา - สารนาถ - กุสินารา - พาราณสี - สาวัตถี - ทัชมาฮาล

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเมืองคยา - พุทธคยา - บ้านนางสุชาดา - ชมวิว ริมสองฝั่ง แม่น้ำเนรัญชรา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 เมืองราชคฤห์ - ยอดราชคฤห์ - บ่อน้ำพุร้อนตะโปทารามตโปทาราม - วัดเวฬุวันมหาวิหาร - มหาวิทยาลัยนาลันทาเก่า - หลวงพ่อดำ - เมืองพุทธคยา
 พระมหาเจดีย์พุทธคยา - พระแท่นวัชรอาสน์ - เมืองพาราณสี
 สารนาถ - ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ - ธัมเมกขสถูป - พระมูลคันธกุฏิ - ยะสะเจดีย์ - เมืองกุสินารา - สาลวโนทยาน - มงกุฏพันธนเจดีย์
 ลุมพินี - เนปาล - พุทธวิหาร สาลวโนทยาน 960 - สวนลุมพินีวัน - นมัสการสถานรอยพระพุทธบาท - หินสลักภาพประสูติ - เสาอโศก - สระโบกขรณี - วัดไทยลุมพินี
 เมืองสาวัตถี - สถานที่พระพุทธองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์
 เมืองลัคเนาว์ - เมืองอัครา - ตลาด Sadar Bazar
 ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด - เมืองเดลลี - อักชาร์ดัม
 เมืองหลวงเดลลี - ราชปติภาวัน - ผ่านชมประตูเมืองอินเดีย - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - ตลาดจันปาท - สนามบินอินทิราคานที
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Display 1 to 7
from 7 Nepal tour(s)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Nepal tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by Mega Cruising Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/09568
TOP